On syytä välttää tilannetta jossa on kaksi verotuskategoriaa, tuloverolaki “TVL-kori” ja elinkeinoverolaki “EVL-kori”, koska tällöin tappioiden hyödyntäminen vaikeutuu. Kategorisoimalla yhtiösi ns. pääomasijoitusyhtiöksi (ks. alla) varmistat johdonmukaisen verotuksen, jossa osakkeiden luovutusvoitot on verollisia ja luovutustappiot vähennyskelpoisia

Vähennyshaasteet verottajan kanssa

Verottaja voi katsoa, että osa yhtiösi tuloista (kuten sijoitukset julkisesti noteerattuihin yhtiöihin) verotettaisiin TVL:n mukaan ja tappiot (kuten tappiot sijoituksista julkisesti noteeraamattomiin yhtiöihin) EVL:n mukaan siten, etteivät tappiot ole vähennyskelpoisia voitoista. Toisaalta EVL:n piirissä ja osakkeiden kuuluvan käyttöomaisuuteen, osakkeiden luovutusvoitto on usein verovapaata. Verovapaissa luovutuksissa on aina vaadittu toiminnallista yhteyttä omistavan osakeyhtiön ja kohdeyhtiön välillä sekä sitä, että kohdeyhtiö hyödyttää omistavan osakeyhtiön varsinaista liiketoimintaa.

Miksei kaikki EVL:n piiriin?

EVL:n mukaan käyttöomaisuuteen kuuluvien osakkeiden luovutushinta ei ole veronalaista tuloa eikä osakkeiden hankintameno vähennyskelpoinen meno, jos osakkeet ovat verovapaasti luovutettavia. Tämä koskee muita yhteisöjä kuin pääomasijoitustoimintaa harjoittavia osakeyhtiöitä. Ei siis ole mahdollista saada vain EVL:n mukaista verotuskohtelua, jolloin kannattaa huolehtia siitä ettei osa tappiosta myöskään kategorisoida siihen eikä niitä siten voi hyödyntää voitoissa. Tähän liittyy myös ajallisia kysymyksiä: Bisnesenkelin yhtiölle tulee yleensä tappiot ensin ja voitot myöhemmin, jolloin tappioiden vähennysoikeus saattaa alentaa verotusta alkuun (mikäli on muitakin tuloja). Onnistumisista irtautuessa saattaa sitten olla mahdollista hyödyntää hankintameno-olettamaa. Vähennyksen aika on myös lyhyempi, eli 5 vuotta EVL-kategoriassa, mutta 10 vuotta TVL-kategoriassa.

Pääomasijoitusyhtiön määritelmä

Pääomasijoitusyhtiö on yhtiö, joka hankkii vähemmistöosuuden yrityksistä, joissa on korkea riski ja korkea tuottomahdollisuus sijoittamalla yhtiön oman pääoman sekä tavoitteena irtaantua siitä määräajan kuluessa. Tämä määritelmä ja siihen liittyvä käytäntö on vahvistettu lainsäädännön, verotuskäytännön ja oikeuskirjallisuuden perusteella. Pääomasijoitustoiminnan tunnusmerkkeihin kuuluu lisäksi, että toiminta on suunnitelmallista, jatkuvaa, voittoa tavoittelevaa ja tuloksellista.

Pääomasijoitusyhtiölle käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoitot eivät ole verovapaita koska kohdeyhtiön välillä ei ole sellaista toiminnallista yhteyttä, kuten toimimista samalla toimialalla tai tuotantotekijöiden saatavuuden turvaamista. Kohdeyhtiön osakkeet katsotaan pääomasijoittajan käyttöomaisuudeksi (osakkeet pitää olla kirjattuna käyttöomaisuudeksi yhtiön taseessa), koska kasvupotentiaalia omaavien kohdeyhtiöiden osakkeiden hankkiminen, kohdeyhtiöiden toiminnan kehittäminen ja kohdeyhtiön osakkeiden arvon nostaminen sekä kohdeyhtiöosakkeiden myyminen ovat pääomasijoittajan elinkeinotoimintaa. Ennen irtautumistaan kohdeyhtiöstä pääomasijoittaja ei yleensä saa tuottoa, vaan liiketoiminnan tuotto muodostuu kohdeyhtiön osakkeiden myynnistä.

Vaadi verottajalta korjausta

Mikäli verottajalta tulee yllämainitun asian tiimoilta selvityspyyntö tai verottaja ei hyväksy yhtiösi tekemiä vähennyksiä, kannattaa konsultoida FiBANin yhteisöjäsen KPMG:tä ja tehdä verottajalle vastine.

Verottajan on annettava painoarvoa verotuksen johdonmukaisuudelle, ja jos asia on tulkinnanvarainen tai epäselvä ja jos verovelvollinen on toiminut vilpittömässä mielessä viranomaisen noudattaman käytännön tai ohjeiden mukaisesti, on asia ratkaistava tältä osin verovelvollisen eduksi, jos ei erityisistä syistä muuta johdu.