Vahva ja elinvoimainen enkelisijoittajien joukko takaa, että Suomessa kehittyy laadukkaita yrityksiä ja Suomeen syntyy uusia, pysyviä työpaikkoja. Yksityiset riskisijoitukset tukevat skaalautuvien ja kansainvälistyvien yritysten kasvua sekä globaaleja ongelmia ratkovia innovaatioita. Tuomalla startup-sijoitukset houkuttelevammaksi sijoituskohteeksi yksityishenkilöille voidaan hyödyttää laajasti koko yhteiskuntaa.

FiBAN perustettiin vuonna 2010 kuromaan umpeen finanssikriisin jälkeistä rahoituksen puutetta. Tänä päivänä yhdistyksen jäsenillä on merkittävä rooli startup-ekosysteemin alkupäässä yritysten ensimmäisinä ulkopuolisina rahoittajina ja kasvun vauhdittajina. Ilman heitä monen yrityksen kasvu jäisi vaille tarvittavaa rahoitusta. Sijoittaessaan aikaisen vaiheen kasvuyrityksiin enkelisijoittajat ottavat riskiä, jota muut eivät ota sekä tarjoavat yrittäjille elintärkeää osaamista, kokemusta ja verkostojaan. FiBANin sijoittajaverkoston kautta osaaminen jakautuu laajalle startupeihin ja elinkeinoelämään.

“Menestyvät kasvuyritykset ovat Suomen talouden tulevaisuuden tukiranka. Me enkelisijoittajat toivomme, että yritykset onnistuvat. Toiminnan olosuhteita kehittämällä luodaan Suomeen monipuolinen elinkeinorakenne ja laajemmat mahdollisuudet talouden kasvuun.”

Annukka Mickelsson, puheenjohtaja, FiBAN

Suomesta maailman paras maa yrittää ja kansainvälistyä

 

Vastauksia osaajapulaan ja aivovuotoon

Suomen on vastattava osaajapulaan ja aivovuotoon, jotta Suomessa riittää hyviä yrityksiä, osaavaa työvoimaa sekä mahdollisuuksia kansainvälistymiseen.

 • Ulkomaalaisten osaajien tuloa Suomeen on nopeutettava entisestään.
 • Viranomaisasiointia on nopeutettava ja helpotettava esimerkiksi tunnistautumisen ja työluvan saamisen osalta. PRH:ssa englanti on otettava kolmanneksi asiointi- ja dokumentaatiokieleksi.
 • Pankkitilien avaamista on nopeutettava erityisesti muille kuin Suomen kansalaisille.
 • Osakepääoman sijoittaminen perustettavaan yhtiöön tulisi hoitua digitaalisesti ja nopeasti. Nyt käsittelyaika PRH:ssa voi olla jopa kuukausia.

Suomelle oma startup-suurlähettiläs.

 • Suomi tarvitsee oman startup-suurlähettilään aktivoimaan yrityksiä ja kasvuyrityssijoituksia Suomeen ulkomailta yhdessä Team Finland -verkoston kanssa. Suomen maine startup-maana on tuotava keskeiseksi osaksi maakuvaa.

Suomeen maailman paras koulutus

Suomessa tarjottavan koulutuksen on oltava ajantasaista, vastattava elinkeinoelämän ja yritysten tarpeisiin ja mahdollistettava Suomen pysyminen mukana teknologisessa murroksessa.

 • Erityisesti digitalisaatioon liittyvään osaamiseen tulee panostaa.
 • Yrittäjyystaitoja on opetettava kaikilla asteilla.

Julkiset hankinnat avattava startupeille

Innovatiivisen yritystoiminnan tukeminen on kansantalouden kannalta merkittävä kilpailuetu. Julkisten hankintojen avaaminen kasvuyrityksille mahdollistaa tärkeitä referenssejä uusien tuotteiden ja palveluiden kaupallistamisessa ja skaalaamisessa.

 • Julkisten toimijoiden tulee luopua liiketoiminnoistaan, joissa on tai joihin olisi syntymässä kilpailua ja yritysten tarjontaa. Näin yritysten elinvoimaa vahvistetaan, mikä luo työpaikkoja ja veroeuroja alueelle.
 • Julkisen sektorin ostojen on oltava avoimempia. Niiden avoin julkaiseminen parantaa valvontaa ja tiedolla johtamista sekä mahdollistaa kustannussäästöjen hakemisen ja tietojen paremman vertailtavuuden.
 • Kaikista hankinnoista yli 10 prosenttia on oltava nykyisen tavoitteen mukaisesti innovatiivisia hankintoja, jotka kohdistuvat innovaatioon eli kokonaan uuteen tai aiemmasta merkittävästi paranneltuun tuotteeseen tai palveluun.

Panostuksia TKI-toimintaan

Tutkimus- ja kehitysmenot tulisi nostaa 4 %:iin Suomen bruttokansantuotteesta, kuten parlamentaarinen TKI-työryhmä esittää. TKI-toimenpiteiden tulee tukea ja aktivoida erityisesti yksityisiä investointeja.

 • Tämä edellyttää, että yritykset sijoittavat TK-toimintonsa Suomeen ja että houkuttelemme tehokkaammin ulkomaista TK-toimintaa.

Suomessa tehtävä huippututkimus on saatettava paremmin käytäntöön ja kaupallistettavaksi, mikä luo uusia teollisuudenaloja.

 • Research to Business -panostuksia tulee lisätä ja startupit nähdä kanavana huippututkimuksen käytäntöön viemiseen.
 • Yliopistoissa tuotettuja patentteja tulee pystyä hyödyntämään määrätietoisemmin.
 

Yksityinen startup-sijoittaminen kiinnostavaksi ja kannattavaksi

Startup-sijoittamisesta tulee tehdä varteenotettava vaihtoehto muiden sijoitusmuotojen rinnalle. Suomeen tarvitaan kannustavampi sijoitusilmapiiri, joka ohjaa tileillä lepäävien varojen sijoittamista uusiin yrityksiin. Julkisen sektorin toimia tarvitaan, jotta enkelisijoittaminen olisi kiinnostavampaa yhä useammalle.

Neutraali verotus

 • Houkuttelevuuden lisäämiseksi enkelisijoitusten verotus tulisi tehdä samanlaiseksi osakesäästötilin kanssa. Osakesäästötili tulisi laajentaa listaamattomiin yrityksiin ja sen euromääräinen taso nostaa 200 000 euroon.
 • Suomessa tulisi luoda työkaluja siihen, että ulkomaille lähteneet haluavat jatkossakin sijoittaa tänne ja että Suomi pysyy heille kiinnostavana pääomien sijoituspaikkana. Exit-vero eli arvonnousuvero lisää verotuksen epävarmuutta, kaksinkertaisen verotuksen riskiä sekä ohjaa yrittäjiä perustamaan yrityksensä ulkomaille ja toisaalta ehkäisee ulkomaisten yritysten tuloa Suomeen.

Ratkaisuja pääomien kanavoimiseen

Suomessa on pääomia, mutta tällä hetkellä ne eivät kanavoidu tehokkaasti. FiBANin näkemyksen mukaan ongelmaa voidaan lievittää kolmella keinolla:

1. Luomalla uusia ja vahvistamalla olemassa olevia malleja yksityisen rahan tehokkaammaksi kanavoitumiseksi kasvuyrityssijoituksiin, kuten kanssasijoitusrahasto.

2. Luomalla listaamattomille yrityksille Suomeen sopiva jälkimarkkina, joka varmistaa rahoituksen jatkuvuuden vapauttaessaan sijoituksista rahaa uusiin kohteisiin.

3. Lisäämällä julkisen sektorin sijoituksia kasvuyrityksiin yksityistä sijoittamista tehostavilla malleilla.

Varainsiirtovero heikentää uudelleensijoituksia – veron poistolla enkelisijoittamisesta kiinnostavampaa

Listaamattomien yhtiöiden varainsiirtoverotus heikentää listaamattomien yritysten jälkimarkkinaa vaikuttaen siten negatiivisesti sijoitusten likviditeettiin. Listaamattomien yritysten varainsiirtoverotuksen poistolla edesautettaisiin listaamattomien yritysten kiinnostavuutta omaisuusluokkana.

“Startup-sijoittamisen kiinnostavuuden lisääminen on yritysten kasvun kannalta elintärkeää. Tällä hetkellä rahoituksen saatavuus muodostaa pullonkaulan, jonka vuoksi monet potentiaaliset yritykset jäävät ilman sijoitusta, tai rahoitus jää liian pieneksi nopeampaa kasvua ajatellen.”

Amel Gaily, toimitusjohtaja, FiBAN

Finnish Business Angels Network (FiBAN) on Suomen enkelisjoittajien yhdistys, joka edistää rahoitusta listaamattomiin kasvuyrityksiin. Toiminnan ytimessä on yksityisen pääoman ja rahoitusta hakevien startupien kohtauttaminen sekä enkelisijoittajien ammattikunnan kouluttaminen Suomessa. Vuonna 2021 yhdistyksen jäsenet sijoittivat yhteensä 52,3 miljoonaa euroa 626 yritykseen.

Lisätietoja


Annukka Mickelsson, vt-toimitusjohtaja, FiBAN
+358 50 339 0963 annukka.mickelsson@fiban.org

Comments are closed.