Verojen ja julkisten maksujen saamatta jääminen on ongelma, johon valtiovalta yhä voimakkaammin pyrkii puuttumaan. Esimerkiksi verot, sakot ja korvaukset voivat olla yhteisvastuullisia, eli ne voi periä kokonaisuudessaan yhdeltä vastuuosapuolelta. Lisäksi useassa maassa sekä myyjästä että ostajasta on tehty vastuullinen osapuoli monenlaisissa kaupoissa lakien ja säännösten noudattamisen tehostamiseksi.

Rikollista toimintaa ja harmaata taloutta yritetään estää Suomessa vaatimalla myös ostajalta harkintaa. Esimerkiksi on lain mukaan kiellettyä ostaa varastettua tavaraa. Käytännössä viranomaiset arvioivat, olisiko ostajan pitänyt ymmärtää tavaran olevan varastettu hinnan, myyntitavan tai jonkun muun seikan perusteella. Harmaa talous on harvoin yhtä ilmeistä. Suomessa keskeisimmät lait harmaan talouden torjunnassa ovat tilaajavastuulaki sekä laki rakentamisilmoituksista. Harmaan talouden vastaisten toimien tarkoituksena on edistää tasavertaista kilpailua.

Tilaajavastuulain mukaan tilaajan on varmistettava, että ulkopuolisen työvoiman toimittaja on hoitanut lakisääteiset velvoitteet, kun hän tekee yli 9000 euron sopimuksen.

Tilaajan tulee tietää, että hänen vastuullaan on sakkojen uhalla tarkistaa, että:

  • toimittaja on merkitty ennakkoperintärekisteriin
  • toimittaja on merkitty työnantajarekisteriin
  • toimittaja on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin
  • toimittajalla ei ole verovelkaa
  • toimittaja on ottanut eläkevakuutuksen
  • toimittaja on maksanut eläkevakuutusmaksut
  • toimittaja on järjestänyt työterveyshuollon
  • toimittaja on järjestänyt tapaturmavakuutuksen
  • toimittajalla ei ole liiketoimintakieltoa

Kaiken yllä olevan lisäksi on tilaajan noudettava toimittajan kaupparekisteriote sekä pyytää selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.

Rakennusalalla on myös tehtävä rakentamisilmoitukset. Laissa on kaksi erilaista ilmoitusvelvollisuutta, urakka- ja työntekijäilmoitukset. Urakkailmoituksen tekee jokainen tilaajaa, jonka alihankintasopimus ylittää 15000 euroa. Työntekijäilmoituksen tekee ainoastaan työmaan päätoteuttaja niissä tapauksessa, kun työmaalla on enemmän kuin yksi yritys ja kun työmaan kokonaisarvo on yli 15000 euroa.

Lisätietoja ja palveluita asioiden hoitamiseen: